Dichtbij en in de buurt

Stichting Welzijn Hattem is een kleine, laagdrempelige organisatie die goed in kan spelen op belangrijke, voornamelijk preventieve ontwikkelingen van welzijn in de gemeente Hattem.

U bent bij ons welkom met al uw vragen. Wij zorgen ervoor dat u op de juiste plek komt!

Directie
Mevrouw M.C. Stam, directeur

Bestuur
Het bestuur van Stichting Welzijn Hattem is onbezoldigd en bestaat uit:

  • de heer J.B. van der Werf, voorzitter
  • mw. W.A. van Hulst, secretaris
  • de heer N.M. van Oostveen, penningmeester
  • de heer H. van Raalte, lid

RSIN of Fiscaalnummer: 004235964

Beleidszaken

Jaarverslagen

Werken en stageplaatsen bij SWH

SWH heeft een vacature voor een vrijwillig medewerker. Klik hier om de advertentietekst te bekijken.

Een verzoek voor een stageplaats kan gemaild worden naar: info@swhattem.nl

Uw privacy
Stichting Welzijn Hattem (SWH) heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens. Hieronder leest u meer over de privacy binnen SWH.
U bent klant/cliënt van SWH. In sommige gevallen is het nodig om privacygevoelige informatie van u in een dossier te bewaren. Dat is belangrijk voor het kunnen bieden van goede hulp- en dienstverlening.

Alleen met uw toestemming
Alleen de dienstverleners van SWH die rechtstreeks bij uw traject betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Soms is het voor goede hulp- en dienstverlening van belang om met anderen te overleggen of informatie te delen. Alleen als u toestemming geeft, hebben andere hulp- of dienstverleners, bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om uw dossier in te zien. Dat geldt ook voor uw partner of familieleden. U kunt ervoor kiezen om uw zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (of curator of mentor). Als u schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag deze persoon uw dossier inzien.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers en vrijwilligers van SWH moeten zich houden aan het privacyreglement. Daarin staat dat medewerkers en vrijwilligers die met privacygevoelige informatie te maken hebben, een geheimhoudingsplicht hebben. Daarnaast hebben onze medewerkers, bestuur, directeur en naaste vrijwilligers een VOG verklaring.

Uw rechten

  • U heeft het recht uw dossier in te zien. U hebt het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
  • Bent u het niet eens met de inhoud van uw dossier? Dan heeft u het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. U heeft ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in uw dossier te laten opnemen. Uw contactpersoon van SWH kan u uitleg geven over hoe u dat kunt doen.
  • Binnen SWH mag slechts een beperkt aantal mensen uw gegevens inzien. De directie bepaalt wie dat zijn.
  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de wet dat voorschrijft en worden daarna vernietigd.

Privacyreglement
Uitgebreider dan op deze pagina zijn rechten en plichten van SWH vastgelegd in een privacyreglement. Klik hier om het privacyreglement te openen.

ANBI-status
SWH is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.